Sprawdź jakość powietrza
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Częste pytania

Pytania podstawowe

Takie zakłady często mieszczą są nawet w centrach miast, gdyż nie są uciążliwym sąsiadem i nie emitują odorów. Paliwo dostarczone do zakładu w Łodzi będzie pozbawione części organicznych – oddzielonych w sortowni. To właśnie resztki roślinne i zwierzęce odpowiadają za brzydki zapach odpadów. Do naszej instalacji ta część nie trafi. Mimo to, budynek zostanie wyposażony w system wytwarzający podciśnienie, które uniemożliwia rozprzestrzenienie się kurzu i zapachów poza obręb hali wyładunkowej oraz bunkra, w którym będzie paliwo przeznaczone do produkcji energii. Do zakładu nie będą przyjeżdżać zwykłe śmieciarki, bo nie będziemy przetwarzać odpadów zmieszanych. Czyste paliwo alternatywne będzie dostarczane ciężarówkami z zamkniętymi naczepami i ruchomą podłogą. Na teren zakładu samochody będą wjeżdżać do hermetycznej hali rozładunkowej. Po jej zamknięciu paliwo będzie wyładowywane do szczelnego bunkra. Transport będzie się odbywał wyłącznie w dni powszednie od godziny 6:00 do 16:00. Liczba transportów wyniesie do 40 pojazdów dziennie. Zgodnie z badaniami natężenia ruchu z 2020 r. spowoduje to śladowy wzrost natężenia ruchu na ul. Puszkina – o zaledwie 0,24%. Natomiast zmniejszy się ruch kolejowy do elektrociepłowni EC4 o 50 pociągów z węglem rocznie. Spadnie też liczba pojazdów do wywożenia popiołów z węgla. Sam proces odzysku energii nie generuje hałasu.

Tak. Instalacje takie podlegają bardzo rygorystycznym regulacjom prawnym. Ich bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi potwierdzają wszystkie analizy środowiskowe. Zasiadająca w niemieckim parlamencie Partia Zielonych uważa zakłady odzysku energii z odpadów za sprawdzone i optymalne rozwiązanie. Emisje z instalacji termicznego przekształcania odpadów są porównywalne do emisji z użycia gazu. Ilość pyłów, dioksyn i furanów emitowanych przez takie instalacje jest śladowa. Zakład wyposażony będzie w nowoczesny system oczyszczania spalin. Łodzianie będą mogli w czasie rzeczywistym sprawdzać poziom emisji w internecie i na specjalnej tablicy świetlnej ustawionej przed elektrociepłownią EC4.

W Austrii i Japonii instalacje termicznego przekształcania odpadów zlokalizowane są w centrach miast. W Wiedniu pracują dwa takie zakłady. W Japonii, gdzie średnia długość życia jest jedną z najdłuższych na świecie, funkcjonuje ich około 1200, a w samym Tokio ponad 20. W państwach zaawansowanych w dziedzinie ekologii i ochrony zdrowia, takich jak Niemcy, Holandia czy kraje skandynawskie, od lat funkcjonują zakłady odzyskujące  energię z odpadów. Jest tak również w Monako, którego terytorium jest blisko 150-krotnie mniejsze od powierzchni Łodzi.

Większa emisja trujących związków powstaje podczas użycia grilla albo palenia papierosa. Natomiast za ogromne emisje do atmosfery pyłów, trującego tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki, chlorowodoru, cyjanowodoru oraz rakotwórczych dioksyn odpowiedzialne są przestarzałe domowe piece. Spalane są w nich paliwa niskiej jakości: węgiel kamienny, brunatny, drewno czy nawet śmieci.

Nasza instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii w Łodzi różni się zasadniczo od klasycznych spalarni śmieci. Dotychczas budowane spalarnie po prostu spalały zwykłe odpady zmieszane z czarnego worka – bez wcześniejszego recyklingu i bez odzyskania z nich prądu i ciepła. To był po prostu sposób na pozbycie się odpadów.

Realizowana przez Veolię inwestycja w Łodzi nie będzie wykorzystywała zmieszanych odpadów komunalnych z czarnego worka. W łódzkim zakładzie będziemy produkować energię z czystego paliwa alternatywnego, tzw. pre-RDF. Czyste paliwo pre-RDF produkuje się z takich pozostałości po odpadach, których nie da się już dalej odzyskać, tj. nie nadają się do recyklingu i nie można ich składować na wysypiskach.

Zakład Odzysku Energii w Łodzi to nowoczesny obiekt o wysokiej efektywności i niezwykle rygorystycznych parametrach emisyjnych. Jego celem jest ekologiczna produkcja prądu i ciepła z czystego paliwa z odpadów, a nie tylko proste ich pozbycie się.

Infrastruktura europejskich miast na przestrzeni dziesięcioleci wzbogacała się kolejno o sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Obecnie standardem stały się również instalacje termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Są one zlokalizowane w praktycznie każdej dużej aglomeracji w Europie Zachodniej. Działa tam około 500 takich zakładów, a na świecie – 2000. W Polsce obecnie jest 8 tego typu zakładów. Kolejne są na różnych etapach realizacji: od planowania (Zamość), po fazę wyłaniania wykonawcy (Warszawa) czy w budowie (Gdańsk, Olsztyn).

Takie zakłady spełniają dwa zadania. Po pierwsze są częścią wielkiej zmiany w energetyce: odejścia od węgla i przechodzenia na ekologiczniejsze paliwa. Paliwo alternatywne pre-RDF produkowane z takich pozostałości po odpadach, których nie da się już dalej odzyskać, jest o wiele czystsze i bezpieczniejsze niż węgiel. Po drugie instalacje takie są domknięciem gospodarki odpadami. Zamiast wywozić śmieci na niebezpieczne wysypiska, powinniśmy jak najwięcej segregować i recyklingować. To, czego nie da się odzyskać, można przerobić na paliwo do produkcji prądu i ciepła. Tak działa gospodarka o obiegu zamkniętym. Dzięki temu osiągniemy nasz cel: „Zero odpadów na składowiskach w Łodzi”.

Inwestycja w instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii jest kolejnym etapem rezygnacji z węgla. Ogrzeje ona około 20 tys. mieszkań w Łodzi, a emisje dwutlenku węgla zmniejszą się o 12%.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, zwana Zakładem Odzysku Energii, powstanie na terenie elektrociepłowni EC4 przy ul. Andrzejewskiej 5 w Łodzi. Jest ona częścią planu przestawienia tej elektrociepłowni z węgla na czystsze paliwa. To również najlepsza lokalizacja ze względu na odbiór wyprodukowanego ciepła, ponieważ elektrociepłownia posiada oczywiście gotową sieć ciepłowniczą.

Elektrociepłownia EC4 znajduje się w przemysłowej części Widzewa. Istnieje w tym miejscu już od lat 70. Otoczona jest niemal ze wszystkich stron innymi zakładami przemysłowymi.

Pytania dodatkowe

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to coraz istotniejszy światowy trend. Polega na racjonalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów poprzez:

  • zużywanie jak najmniejszej ilości surowców, np. paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu),
  • redukcję ilości odpadów i ich przetwarzanie,
  • minimalizację negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko naturalne.

Współczesna ekonomia wciąż opiera się na tradycyjnym modelu, w którym produkt jest wytwarzany, następnie konsumowany, a wszelkie odpady są wyrzucane i składowane. Niestety, taka koncepcja nie zakłada powtórnego wykorzystania surowców. Jest to nie tylko ekonomicznie nieefektywne, ale i szkodliwe dla środowiska. Prowadzi również do kurczenia się w szybkim tempie surowców nieodnawialnych, a produkcja odbywa się ze szkodą dla środowiska. Dlatego coraz częściej mówi się o przechodzeniu poszczególnych branż przemysłu na model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednym z elementów gospodarki o obiegu zamkniętym jest produkcja energii z tych odpadów, których nie da się już dalej zagospodarować, np. poddać recyklingowi. Z takich odpadów można wyprodukować paliwo alternatywne dla węgla, tzw. pre-RDF. Z niego zakład odzysku energii produkuje ciepło i energię elektryczną. Przetworzenie odpadów nierecyklingowalnych w ciepło i prąd jest ostatnim elementem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zakłady odzysku energii są zatem odpowiedzią na rosnący problem zagospodarowania tych odpadów, które nie nadają się do ponownego przetworzenia i których nie można składować. Takie odpady generują największe koszty. A zgodnie z prawem Unii Europejskiej w 2035 r. tylko 10 proc. śmieci będzie mogło trafić na składowiska.