Sprawdź jakość powietrza
Przejdź do naszego Facebooka
Powrót

Regulamin konkursu świątecznego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Konkurs świąteczny” (dalej: „Konkurs”). Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym nagrody za najlepsze dzieło w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego – w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie stanowią inaczej.

2. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają:

a) „Veolia Energia Łódź” – Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000041013, REGON: 470791581, NIP: 7280018564;

b) „Wykonawca” – Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181;

c) „Facebook” – usługę świadczoną drogą elektroniczną w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/” zgodnie ze wzorcem umowy „Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku” opublikowanym w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/legal/terms”, której usługodawcą jest Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 462932;

d) „Fanpage” – usługę świadczoną drogą elektroniczną w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/nowaenergiadlalodzi/” zgodnie ze wzorcem umowy „Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń” opublikowanym w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym: „https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/”, której usługodawcą jest Veolia Energia Łódź;

e) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

f) „Nagroda” – nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego, o której mowa w ust. 19 – 29;

g) „Kodeks cywilny” – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

h) „Grupa Veolia” – podmioty wskazane w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym „https://www.veolia.pl/polityka-prywatnosci”.

3. Z zastrzeżeniem przypadków w Regulaminie przewidzianych obsługę Konkursu prowadzi Wykonawca na zlecenie oraz w imieniu i na rzecz Veolia Energii Łódź.

4. Konkurs jest przeprowadzany na Fanpage’u.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z usługodawcami Facebooka ani z nimi związany. Usługodawcy Facebooka nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

6. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym: „https://nowaenergiadlalodzi.pl/regulamin-konkursu-swiatecznego/” , a odnośnik do niego jest publikowany łącznie z treścią zaproszenia, o którym mowa w ust. 12.

8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

UCZESTNICY KONKURSU

9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

10. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 13, spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

d) posiada ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;

e) jest usługobiorcą usługi oznaczonej wyrazem „Konto” („Profil”) na Facebooku (dalej: „Profil”);

f) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem, w tym na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, Wykonawcy, Veolia Energia Łódź, podmiotu z Grupy Veolia, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny podmiotów wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;

g) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

CZAS I WARUNKI KONKURSU

11. Konkurs trwa od 11 grudnia 2020 r. od momentu, o którym mowa w ust. 12, do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas Konkursu”).

12. Konkurs rozpoczyna się w momencie, gdy Veolia Energia Łódź, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz post…”), opublikuje na Fanpage’u zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 13. W treści zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Veolia Energia Łódź publikuje również link do adresu elektronicznego URL z treścią Regulaminu (ust. 7)

13. Czynność do wykonania przez Uczestnika (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) polega na opublikowaniu w Czasie Konkursu komentarza, w postaci utworu wyrażonego dowolnym sposobem i techniką, do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz…”) udostępnianej na Facebooku – na temat: „Twój pomysł na najlepszą świąteczną ozdobę ekologiczną”. Jeden Uczestnik może opublikować tylko jedną Odpowiedź Konkursową, a w przypadku opublikowania przez tego samego Uczestnika kolejnych komentarzy do zaproszenia, o którym mowa w zd. poprzedzającym – nie uważa się ich za Odpowiedzi Konkursowe.

14. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) odpowiednie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, praw własności przemysłowej, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.), że jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Veolia Energia Łódź, podmioty z Grupy Veolia lub Wykonawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.

15. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z wolą udzielenia (związania się), z chwilą wydania Nagrody, na rzecz Veolia Energia Łódź niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodnie z art. 921 § 3 zd. 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.), w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych podmiotów z Grupy Veolia – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na:

a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową;

b) użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii Odpowiedzi Konkursowej;

c) rozpowszechnianie, w szczególności w sieci telekomunikacyjnej „Internet”, w tym na Fanpage’u, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie;

e) używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji, w szczególności w sieci telekomunikacyjnej „Internet”, w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych;

f) publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;

g) wprowadzanie do pamięci komputera;

h) dokonywanie opracowań na potrzeby wszelkiego rodzaju działań informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego.

Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Veolia Energia Łódź pozyskanych przez nią praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i przekształceń).

Postanowienia niniejszego 15. ustępu dotyczą również, odpowiednio, udzielenia Veolia Energia Łódź przez Uczestnika licencji niewyłącznej, w zakresie niniejszym ustępem określonym, na rozporządzanie prawami pokrewnymi do tej Odpowiedzi Konkursowej lub jej części, która byłaby lub zawierałaby utrwalone artystyczne wykonanie, wideogram lub fonogram.

Postanowienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Veolia Energia Łódź zastrzega, w takim zakresie, w jakim może to mieć zastosowanie, nabycie własności nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.

Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Veolia Energia Łódź z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

16. Uczestnik może odwołać z Konkursu swoją Odpowiedź Konkursową – z wyjątkiem Odpowiedzi Konkursowej, za którą odebrał nagrodę. Odwołania Odpowiedzi Konkursowej z Konkursu Uczestnik dokonuje przy użyciu odpowiednich usług dostępnych na Facebooku.

17. Veolia Energia Łódź, z zastrzeżeniem ust. 18, wyraźnie zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi na Facebooku):

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe na rzecz podmiotów innych niż z Grup Veolia, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Veolia Energia Łódź lub innych podmiotów z nią związanych, w tym z Grupy Veolia, albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

18. Wykonawca w sytuacjach, o których mowa w ust. 17, niezwłocznie prześle Uczestnikowi – przy użyciu odpowiednich funkcjonalności udostępnianych na Facebooku – powiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej.

18a. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika w Odpowiedzi Konkursowej treści o charakterze bezprawnym.

 

NAGRODY I ZWYCIĘZCY

19. Przyrzekającym Nagrody oraz dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 20, w Konkursie jest Veolia Energia Łódź.

19a. Nagrodami są:

a) jedna torba z upcyklingu o wartości 249,00 zł (słownie: dwustu czterdziestu dziewięciu złotych) brutto,

b) dwa zestawy składające się, każdy, z kubka lub termosu oraz notatnika o łącznej wartości 50 zł brutto każdy (słownie: pięćdziesięciu złotych).

20. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, do każdej Nagrody zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej Nagrody (dalej odpowiednio „Dodatkowa Nagroda Pieniężna”). Przed wydaniem Nagrody Veolia Energia Łódź potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.), kwotę odpowiadającą wartości Dodatkowej Nagrody Pieniężnej.

21. Ocena, czy i które spośród Odpowiedzi Konkursowych zasługują na którą (ust. 19a) Nagrodę, należy do Veolia Energia Łódź.

22. Uczestnik może otrzymać tylko jedną spośród Nagród, o których mowa w ust. 19a.

23. Nagroda nie łączy się z innymi korzyściami, a także nie podlega wymianie, w całości lub części, na pieniądze, inne nagrody lub inne świadczenia czy korzyści.

24. Veolia Energia Łódź, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz coś na tej stronie…”) albo jako komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj”, publikuje na Fanpage’u, nie później niż w dniu 23 grudnia 2020 r., informację o Uczestnikach, których Odpowiedzi Konkursowe zasługują na Nagrodę.

25. W terminie do dnia 30 stycznia 2021 r. do godz. 23:59, Uczestnik, o którym mowa w ust. 24, winien, w sposób, o którym mowa ust. 40 lit. a) przesłać następujące dane potrzebne do odbioru Nagrody:

a) imię i nazwisko;

b) adres korespondencyjny;

c) telefon kontaktowy – jeśli wyraża taką wolę.

26. Nagroda jest dostarczana nagrodzonemu Uczestnikowi w sposób z nim uzgodniony, a jeśli takie uzgodnienie nie jest możliwe – za pośrednictwem poczty na wskazany zgodnie z ust. 25 adres. Nagroda nieodebrana przez nagrodzonego Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie pozostaje do dyspozycji Veolia Energia Łódź.

27. Przed odbiorem Nagrody nagrodzony Uczestnik winien okazać osobie, której Veolia Energia Łódź zleciła wydanie Nagrody, ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość – celem zweryfikowania, czy jest on uprawniony do odbioru Nagrody.

28. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.

29. Nagrodzony Uczestnik traci prawo do odbioru Nagrody w przypadkach:

a) nieprzesłania danych, o których mowa ust. 25 powyżej w terminie do dnia 30 stycznia 2021 r.;

b) niedokonania jej odbioru;

c) zaistnienia przed odbiorem Nagrody okoliczności, o których mowa w ust. 17 lub ust. 18a.

 

DANE OSOBOWE

30. Współadministratorami, w rozumieniu RODO, danych osobowych Uczestnika są w odpowiednim zakresie:

a) Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000041013, REGON: 470791581, NIP: 7280018564; z Veolia Energia Łódź można się kontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres siedziby, lub mailowo, wysyłając maila na następujący adres e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com;

aa) inne podmioty z Grupy Veolia – zgodnie z dokumentem „Polityka prywatności w spółkach Grupy Veolia w Polsce” opublikowanym w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym „https://www.veolia.pl/polityka-prywatnosci”;

b) Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, zarejestrowana w Register of Companies pod numerem 462932, która przetwarza je zgodnie ze wzorcem umowy „Zasady dotyczące danych” opublikowanym w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/about/privacy/update”; usługodawca Facebooka ustanowił inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970” ; należy zwrócić uwagę, iż dane administrowane przez usługodawcę Facebooka zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Uczestnika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w niniejszych zasadach; takie transfery danych są niezbędne do świadczenia usług określonych w Regulaminie Facebooka oraz do działania na skalę światową i dostarczania Uczestnikom usługi Facebook; usługodawca Facebooka wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych Ameryki i pozostałych krajów.

Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Facebook Ireland Ltd., usługodawca Facebooka, będzie przetwarzał jedynie dane osobowe Uczestnika w zakresie, w jakim Uczestnik jest usługobiorcą Facebooka, nie zaś dane nagrodzonego Uczestnika zbierane ściśle w związku z Konkursem, jak również w związku z wniesioną reklamacją.

31. Dane osobowe Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 30, będą przetwarzane przez Wykonawcę jako podmiot przetwarzający, w rozumieniu RODO, na podstawie umowy i na udokumentowane polecenia Veolia Energia Łódź. Wykonawca może korzystać przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika z dalszych podmiotów przetwarzających.

32. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Veolia Energia Łódź zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. W ramach Konkursu będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, wizerunek, przybrany przy korzystaniu z Facebooka pseudonim, płeć, numer telefonu, adres do korespondencji, dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika z Fanpage’a (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Uczestnika nadawane na podstawie danych, o których powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Fanpage’a, informacje o skorzystaniu przez Uczestnika z Fanpage’a.

33. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane przez Veolia Energia Łódź wyłącznie w celach:

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz promocją poprzez pozostawienie na Fanpage`u Odpowiedzi Konkursowej; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes polega na realizacji Konkursu oraz promocji Veolia Energia Łódź;

b) realizacji obowiązków Veolia Energia Łódź wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Veolia Energia Łódź – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Veolia Energia Łódź (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Veolia Energia Łódź.

34. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, z zastrzeżeniem, iż okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli dane osobowe Uczestnika będą niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Veolia Energia Łódź. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednocześnie dane osobowe Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi Konkursowej, jak również dane osobowe nagrodzonych Uczestników (tj. imię, nazwisko, przybrany przy korzystaniu z Facebooka pseudonim, płeć i wizerunek) będą przetwarzane przy użyciu Fanpage’a przez cały okres świadczenia tej usługi przez Veolia Energia Łódź.

35. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich przekazania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem zdania następnego. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik odebrał Nagrodę.

36. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wskazanych w ust. 33 lit. a) i c) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych Veolia Energia Łódź prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

37. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu z organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

38. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. Z daleko idącej ostrożności Veolia Energia Łódź wskazuje, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania, jednakże fotografie, na których utrwalono wizerunek Uczestnika, opublikowane na Fanpage’u mogą być przetwarzane, przez usługodawców Facebooka specjalnymi metodami technicznymi umożliwiającymi identyfikację Uczestnika – zgodnie z regulaminami usługi Facebook.

 

REKLAMACJE

39. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji nie wyczerpuje uprawnień Uczestnika, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

40. Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:

a) drogą elektroniczną na Fanpage’u – przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” („Nowa wiadomość, „Napisz wiadomość…”) udostępnianej na Facebooku;

b) pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy.

41. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.

42. Veolia Energia Łódź rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

43. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.